Chia sẻ – Hello! – Mail – old list

Chia sẻ – Hello! – Mail
Trang là nơi các bạn cũ Les- Lauriers chia sẻ và giao lưu cùng các chị các anh bạn cũ về hình ảnh, địa chỉ và đời sống của mình.
Danh sách các bạn không theo thứ tự ABC mà theo thứ tự gửi hình ảnh, comment hay update tự giới thiệu theo principe “First in First out”
Các bạn có Website trong trang:

Huỳnh Tuấn Đạt

Lê Phạm Trung Dung

Nguyễn Hữu Danh (I)

Lê Minh Huệ

Vương Thế Anh

Nguyễn Hữu Danh (II)

Phạm Việt Cường

Phạm Ngọc Thuỷ

Phạm Trung Kiên

Bùi Thanh Tuyến

Ngô Minh Trí

Nguyễn Ngọc Giao

Lý Ánh Hường

Xóm nhà lá Promo 1975

Bùi Ngọc Nga

Ngô Mỹ Phương

EMAIL – SAY HELLO 😆

Các bạn sau đây đã giới thiệu trên trang Giới Thiệu

Ton nu Anh Tho

Nguyen Hoang Khanh US

Luu Kim Anh, US

Vu Thi Lan, US lanlauriers@gmail.com

Võ Hoàng Sơn , VN, hoang_son226@yahoo.com

Doan Duy Ky-Lam, US, kylam.doan@xantrex.com

Dang thanh Tai nien khoa 1968 – 1973

Bui Thi Ngoc Nga

Trang Nguyen VN

Thu Hang

Duong Chau Nguyen

Dieu Kim Nguyen

Quách Nguyên Lộc

Võ Thế Vinh email: grandpavo@yahoo.com

TRAN DAT DONG

Võ thị Hồng bameque@hotmail.com.

Diep Tran email: diepvanlee@yahoo.com
phone: 408-398 4373

Phạm Việt Hùng

Bùi Thanh Quang informatbui@yahoo.fr


and You ?

Các bạn muốn chia sẻ hình ảnh tin tức cho trang này xin liên lạc qua Blog-Comments.


Advertisements
%d bloggers like this: